ویژگی­ های مربوط به رژیم­­ های فناورانه و بازار هواپیماهای مسافری تدوین استراتژی توسعه فناوری­ ها را ایجاب می­ کند. استراتژی توسعه فناوری­ ها، به تبع استراتژی توسعه صنعت هواپیماسازی را بدنبال خواهد داشت. در استراتژی توسعه صنعت هواپیمایی باید از یک طرف پیش ­بینی روندهای جهانی و رصد فناوری­ های نوظهور و از طرف دیگر تعامل تنگاتنگ با نهادهای نقش آفرین داخلی تحت چتر حمایتی سیاستی و مالی دولت  مدنظر قرار گیرند. از طرفی ساختار خاص صنعت هواپیماسازی و نوع نقش­ آفرینان داخلی انعکاس دهنده الزام تدوین استراتژی ­ها با فرآیندهای علمی سیاست­گذاری است به نحوی که اجماع ملی برای نیل به اهداف حاصل شود. علاوه بر این از آن­جا که هواپیمای مسافری یک محصول سیستماتیک پیچیده (CoPSاست، شناسایی کامل و دقیق فناوری های کلیدی و شیوه مدیریت آن امری دشوار، پیچیده و زمان­ بر به شمار می رود و تحقق این هدف مستلزم وجود یک نگاه کلان و نظام­ مند در همه سطوح می باشد؛ فلذا وجود نقشه­ راه برای ایجاد اهداف، سیاست ها و راهبرد­هایی روشن برای حرکت در این مسیر کاملا ضروری است.

هدف اصلی این طرح تدوین “شناسایی و اولویت­ گذاری فناوری­­های هواپیماهای مسافری کلاس برد متوسط” بود.

در این پروژه ملی، شرکت نگاتا مجری طرح شناسایی و اولویت گذاری (Setting Priority) فناوری های هواپیمایی مسافری در کشور بود وذینفعان مختلف کشور مشارکت نمودند. متدولوژی تدوین شده توسط شرکت نگاتا ، به عنوان یکی از راه حل های نوآورانه برای مدیریت سیستم های پیچیده در کشور مورد ارجاع نهادهای مختلف قرار می گیرد. پرژه مذکور از نظر میزان و تنوع مشارکت نقش آفرینان و پیچیدگی های مدیریتی ، یکی از پروژه های افتخارآمیز شرکت نگاتا در اثبات توانمندی های متخصصین کشور است.