برگزاری تورهای علمی

یکی از حوزه هایی که شرکت نگاتا در آن فعال است، برگزاری دوره ها و تورهای علمی جهت ارائه خدمات آموزشی مختلف در حوزه کسب و کار است. کارگاه های آموزشی و تخصصی ویژه ای در حوزه کسب و کار به شرکت کنندگان ارائه می شود و بنا بر نوع دوره ای که انتخاب می کنند. تجارب شرکت در تورهای علمی بین المللی یکی از سرمایه های شرکت نگاتا در این زمینه است. از جمله این دوره های بین المللی می توان به تور علمی آلمان  (Science Tour 2016) اشاره نمود.